Kategorie

Blog Wydawnictwa

Newsletter

AKSJOLOGIA ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA. Na krawędzi kryzysu wartości. Powiększ do pełnego rozmiaru

AKSJOLOGIA ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA. Na krawędzi kryzysu wartości.

Etymologicznie aksjologia (gr. αξιοs – godny, cenny + λογοs – nauka) oznacza naukę o wartościach. W węższym znaczeniu obejmuje ona szczegółową teorię wartości, wchodzącą w skład poszczególnych dyscyplin naukowych.

Więcej szczegółów

Ten produkt nie jest sprzedawany pojedynczo. Musisz wybrać conajmniej 10 sztuk tego produktu.

31,50 zł

AKSJOLOGIA ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA. Na krawędzi kryzysu wartości. <p>Książka składa się z wstępu, dziesięciu rozdziałów i zakończenia. W rozdziale pierwszym zatytułowanym <strong><em>Świat zróżnicowanych wartości</em></strong> piszemy o istocie wartości przytaczając liczne jej definicje. Słowo <em>wartość</em> należy do kategorii uniwersalnych. W każdym języku świata występują określenia pozwalające odróżnić dobro, od zła, prawdę od kłamstwa, odwagę od tchórzostwa. Wartości stanowią bodziec do działania głównie, dlatego że ludzie chcą je osiągnąć. Współczesny świat, zwłaszcza biznes, przesiąknięty jest wartościami instrumentalnymi, które wypierają z życia społecznego wartości autoteliczne. W przeszłości nauczycielami wartości byli rodzice, szkoła, zakład pracy. Dziś często tę rolę przejmują podwórko, ulica, kluby. Świat wartości przeżywa wyraźny kryzys.</p> <p>W rozdziale drugim zatytułowanym <strong><em>Koncepcje i wymiary aksjologii zarządzania</em></strong> podjęliśmy próbę przedstawienia wątków aksjologii ogólnej i aksjologii dziedzinowej. Aksjologia ogólna bada (analizuje) istotę i funkcje wartości oraz związki wartości z innymi kategoriami ontologicznymi. Aksjologia dziedzinowa również bada, czym są wartości, jaki jest ich charakter (np. obiektywny, subiektywny, względny) i pod wpływem, jakich czynników ulega on zmianom. W naukach o zarządzaniu pytanie, „czym jest wartość?” jest wyjątkowo trudne. Dlaczego? Podmiot zarządzania ma swoje wartości, które nie koniecznie muszą być tożsame z wartościami „przedmiotu zarządzania”. Komponenty „systemu zarządzania”, wszystkie rodzaje zasobów, zwłaszcza zasoby ludzkie mają swoje wartości. Oferowane otoczeniu produkty też mają wartość. Te okoliczności powodują, że system aksjologiczny zarządzania jest wyjątkowo złożony.</p> <p>Dwa kolejne rozdziały trzeci i czwarty poświęcone są <strong><em>wartościom w świecie organizacji tradycyjnych i organizacji bez granic</em></strong>. Na przykładach różnych form życia organizacyjnego pokazujemy znaczenie wartości i ewolucję form ich artykulacji. Organizacje powstają, żeby zaspokajać potrzeby, realizować wartości i służyć kolejnym pokoleniom. Umożliwiają awans i rozwój swoich członków. Służą tworzeniu i przechowywaniu wiedzy. Istnieją w czasie, pomagają łączyć naszą przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Stopień, w jakim organizacje realizują swoje cele, zależy od efektywności zarządzania – od skuteczności i sprawności ich liderów (kierowników). Każda „rzecz zorganizowana” kultywuje określone normy, wartości i wzorce. Każda ma swoją kulturę, nazywaną organizacyjną. W tym rozdziale pokazujemy szeroką panoramę tradycyjnym formom organizacji i skupiamy uwagę na najważniejszych wartościach w nich występujących.</p> <p>W rozdziale piątym, ważnym z punktu widzenia głównego tematu książki, zajmujemy się <strong><em>identyfikowaniem wartości w różnych koncepcjach zarządzania</em></strong>. Zarządzanie, jako proces celowy, najczęściej jest oceniane z punktu widzenia sprawności (skuteczności i ekonomiczności). Zarządzanie rozumiane, jako proces podejmowania decyzji ma swoją oryginalną aksjologię. Jest nią racjonalność, <br /> a dokładnie mówiąc, ograniczona racjonalność, która bierze pod uwagę ograniczoność mózgu w przetwarzaniu informacji.</p> <p>W kolejnym rozdziale omawiamy <strong><em>prakseologiczny system ocen i wartości</em></strong>, który jest fundamentem aksjologii zarządzania. Analiza terminów opisujących cechy działania ma fundamentalne znaczenie w procesie dokonywania oceny. Najważniejszym z nich jest wspomniana wcześniej <em>sprawność działania</em>, która stanowi współcześnie przedmiot dociekań przedstawicieli wielu dyscyplin naukowych, jak również przedmiot zainteresowania praktyków. W rozdziale podjęto próbę jego interpretacji oraz pojęć jemu pokrewnych. Skorzystano w tym celu <br /> z dorobku prakseologii oraz nauk o organizacji i zarządzaniu.</p> <p>W rozdziale siódmym przedmiotem analizy jest <strong>pojęcie <em>efektywności</em></strong><em>.</em> <br /> W gruncie rzeczy najprostszą jej miarą jest brak marnotrawstwa. Pojęcie efektywności nie znalazło się w słowniku ocen prakseologicznych. Ekonomiczna efektywność opisuje relację: <em>efekty-nakłady</em>, gdy prakseologiczna skuteczność opisuje relację <em>cele-skutki.</em> W rozdziale przedstawiamy różne, mniej lub bardziej dojrzałe, koncepcje rozumienia efektywności i pomiaru jej wielkości. Jest ona jedną z podstawowych kategorii wykorzystywanych do całościowej oceny funkcjonowania oraz szans rozwojowych różnego rodzaju organizacji, a w szczególności podmiotów gospodarczych. Prócz efektywności ekonomicznej omawiamy efektywność organizacyjną i efektywność menedżerską.</p> <p>W rozdziale ósmym zatytułowanym <strong><em>Zarządzanie przez wartości</em></strong> podjęliśmy próbę odpowiedzi na pytanie o co chodzi w tej koncepcji? Na jakim fundamencie jest ona oparta? Czy wszystkie wartości wchodzą do aksjologii? Jakie są relacje między tą koncepcją a kulturą organizacyjną? Jaka jest przydatność koncepcji zarządzania wartością dla współczesnych organizacji? Na ile jest to moda, a na ile oryginalna idea, która może przebudować filozofię współczesnego zarządzania.</p> <p>W rozdziale dziewiątym zajmujemy się tematem <strong><em>wartości etycznych współczesnego biznesu</em></strong>. Tęsknota za uczciwością w świecie biznesu jest równie duża, jak pokusa, żeby pójść na skróty. Wielu biznesmenów twierdzi, że nieuczciwość popłaca. Nie da się osiągnąć sukces postępując moralnie i zgodnie z prawem. Tym skrajnym postawom teoria etyki przeciwstawia zalecenie „bycie etycznym się opłaca”. Kłopot w tym, że norma uczciwości staje się bardzo elastyczna i ulega nieustannemu procesowi redefiniowania. Uczciwość inaczej jest rozumiana przez prezesa firmy, który zapewnia, że jego wysiłki zmierzają do jej (firmy) utrzymania i rozwoju, a dokonywane redukcje (zwolnienia) są koniecznością, taką samą jak wypłacanie sobie wielotysięcznych premii. Zupełnie inaczej uczciwość ocenia pracownik pozbawiony premii w ramach programu oszczędności. Badania pokazują, że tylko niecałe 45% Polaków uważa, że kierownictwo ich firmy prowadzi biznes w sposób uczciwy i etyczny. Gdy umiera sumienie – kończy się aksjologia. Chciwość niszczy delikatną tkankę relacji biznesowych.</p> <p>Książkę zamyka rozdział o aksjologii przywództwa. Historycznie rzecz biorąc w przywództwie jest tyle dobroci, co okrucieństwa. W starożytności przywództwo kojarzono z wielkimi, nierzadko okrutnymi wodzami m.in. Hannibalem, Aleksandrem Wielkim. Z okrucieństwem kojarzy się Dżingis Chan. W czasach nowożytnych do wybitnych postaci zalicza się strategów Napoleona, Fryderyka Wielkiego, ale także Hitlera oraz Stalina. W przeszłości przywódcy budowali lepszy świat, ale także wielu z nich go niszczyło. Poszukując wątków aksjologicznych nasze rozważania zaczynamy od prześledzenia ewolucji w myśleniu, rozumieniu <br /> i próbach wyjaśniania fenomenu przywództwa. Autorzy, którzy zajmują się tym tematem zwracają uwagę na różne jego aspekty. Od czasu do czasu powraca pytanie czy przywódcą trzeba się urodzić, czy też można się nim stać? Liczba kursów, na których słuchaczom się wmawia, że przywództwa mogą się w kilka dni nauczyć jest zatrważająco wysoka. Każdy kryzys przywództwa wywołuje dyskusję o osobowościowych i kulturowych cechach narodów umożliwiających wyłanianie się wybitnych jednostek na wielu scenach życia społecznego i gospodarczego. Poszukiwanie przywódców w naszym kraju jest zajęciem wyjątkowo beznadziejnym.</p> <p>Studia nad literaturą, w której poruszano wątki aksjologiczne, w ujęciu zarówno pozytywnym, jak i problemowym sprawiły mi wyjątkową satysfakcję. Nie należę do grupy badaczy, których zniechęca do dalszych studiów narzucająca się konwencja zdroworozsądkowych, często naiwnych z naukowego punktu widzenia rozważań, pozbawionych mocnych podstaw metodologicznych. Ze względu na studia nad funkcjami nauki i metodologią badań własnych jest mi łatwiej odróżnić wypowiedź mającą trwały walor naukowości, od wypowiedzi tego waloru pozbawionej. W obszarze aksjologii zarządzania badania są nieliczne, a wypowiedzi choć inspirujące, nie proponują programu tej subdyscypliny. Jej program badawczy wciąż czeka na opracowanie.</p> <p>Chciałbym serdecznie podziękować mgr Monice Niewirowskiej, szefowej firmy wydawniczej EMENTON, za bezcenną pomoc, na każdym etapie pisania tej książki.</p> <p> </p> <p align="center">Warszawa 17.07.2015 r.                                            Bolesław Rafał Kuc</p> <p> </p>
30,00 zł

Książka składa się z wstępu, dziesięciu rozdziałów i zakończenia. W rozdziale pierwszym zatytułowanym Świat zróżnicowanych wartości piszemy o istocie wartości przytaczając liczne jej definicje. Słowo wartość należy do kategorii uniwersalnych. W każdym języku świata występują określenia pozwalające odróżnić dobro, od zła, prawdę od kłamstwa, odwagę od tchórzostwa. Wartości stanowią bodziec do działania głównie, dlatego że ludzie chcą je osiągnąć. Współczesny świat, zwłaszcza biznes, przesiąknięty jest wartościami instrumentalnymi, które wypierają z życia społecznego wartości autoteliczne. W przeszłości nauczycielami wartości byli rodzice, szkoła, zakład pracy. Dziś często tę rolę przejmują podwórko, ulica, kluby. Świat wartości przeżywa wyraźny kryzys.

W rozdziale drugim zatytułowanym Koncepcje i wymiary aksjologii zarządzania podjęliśmy próbę przedstawienia wątków aksjologii ogólnej i aksjologii dziedzinowej. Aksjologia ogólna bada (analizuje) istotę i funkcje wartości oraz związki wartości z innymi kategoriami ontologicznymi. Aksjologia dziedzinowa również bada, czym są wartości, jaki jest ich charakter (np. obiektywny, subiektywny, względny) i pod wpływem, jakich czynników ulega on zmianom. W naukach o zarządzaniu pytanie, „czym jest wartość?” jest wyjątkowo trudne. Dlaczego? Podmiot zarządzania ma swoje wartości, które nie koniecznie muszą być tożsame z wartościami „przedmiotu zarządzania”. Komponenty „systemu zarządzania”, wszystkie rodzaje zasobów, zwłaszcza zasoby ludzkie mają swoje wartości. Oferowane otoczeniu produkty też mają wartość. Te okoliczności powodują, że system aksjologiczny zarządzania jest wyjątkowo złożony.

Dwa kolejne rozdziały trzeci i czwarty poświęcone są wartościom w świecie organizacji tradycyjnych i organizacji bez granic. Na przykładach różnych form życia organizacyjnego pokazujemy znaczenie wartości i ewolucję form ich artykulacji. Organizacje powstają, żeby zaspokajać potrzeby, realizować wartości i służyć kolejnym pokoleniom. Umożliwiają awans i rozwój swoich członków. Służą tworzeniu i przechowywaniu wiedzy. Istnieją w czasie, pomagają łączyć naszą przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Stopień, w jakim organizacje realizują swoje cele, zależy od efektywności zarządzania – od skuteczności i sprawności ich liderów (kierowników). Każda „rzecz zorganizowana” kultywuje określone normy, wartości i wzorce. Każda ma swoją kulturę, nazywaną organizacyjną. W tym rozdziale pokazujemy szeroką panoramę tradycyjnym formom organizacji i skupiamy uwagę na najważniejszych wartościach w nich występujących.

W rozdziale piątym, ważnym z punktu widzenia głównego tematu książki, zajmujemy się identyfikowaniem wartości w różnych koncepcjach zarządzania. Zarządzanie, jako proces celowy, najczęściej jest oceniane z punktu widzenia sprawności (skuteczności i ekonomiczności). Zarządzanie rozumiane, jako proces podejmowania decyzji ma swoją oryginalną aksjologię. Jest nią racjonalność,
a dokładnie mówiąc, ograniczona racjonalność, która bierze pod uwagę ograniczoność mózgu w przetwarzaniu informacji.

W kolejnym rozdziale omawiamy prakseologiczny system ocen i wartości, który jest fundamentem aksjologii zarządzania. Analiza terminów opisujących cechy działania ma fundamentalne znaczenie w procesie dokonywania oceny. Najważniejszym z nich jest wspomniana wcześniej sprawność działania, która stanowi współcześnie przedmiot dociekań przedstawicieli wielu dyscyplin naukowych, jak również przedmiot zainteresowania praktyków. W rozdziale podjęto próbę jego interpretacji oraz pojęć jemu pokrewnych. Skorzystano w tym celu
z dorobku prakseologii oraz nauk o organizacji i zarządzaniu.

W rozdziale siódmym przedmiotem analizy jest pojęcie efektywności.
W gruncie rzeczy najprostszą jej miarą jest brak marnotrawstwa. Pojęcie efektywności nie znalazło się w słowniku ocen prakseologicznych. Ekonomiczna efektywność opisuje relację: efekty-nakłady, gdy prakseologiczna skuteczność opisuje relację cele-skutki. W rozdziale przedstawiamy różne, mniej lub bardziej dojrzałe, koncepcje rozumienia efektywności i pomiaru jej wielkości. Jest ona jedną z podstawowych kategorii wykorzystywanych do całościowej oceny funkcjonowania oraz szans rozwojowych różnego rodzaju organizacji, a w szczególności podmiotów gospodarczych. Prócz efektywności ekonomicznej omawiamy efektywność organizacyjną i efektywność menedżerską.

W rozdziale ósmym zatytułowanym Zarządzanie przez wartości podjęliśmy próbę odpowiedzi na pytanie o co chodzi w tej koncepcji? Na jakim fundamencie jest ona oparta? Czy wszystkie wartości wchodzą do aksjologii? Jakie są relacje między tą koncepcją a kulturą organizacyjną? Jaka jest przydatność koncepcji zarządzania wartością dla współczesnych organizacji? Na ile jest to moda, a na ile oryginalna idea, która może przebudować filozofię współczesnego zarządzania.

W rozdziale dziewiątym zajmujemy się tematem wartości etycznych współczesnego biznesu. Tęsknota za uczciwością w świecie biznesu jest równie duża, jak pokusa, żeby pójść na skróty. Wielu biznesmenów twierdzi, że nieuczciwość popłaca. Nie da się osiągnąć sukces postępując moralnie i zgodnie z prawem. Tym skrajnym postawom teoria etyki przeciwstawia zalecenie „bycie etycznym się opłaca”. Kłopot w tym, że norma uczciwości staje się bardzo elastyczna i ulega nieustannemu procesowi redefiniowania. Uczciwość inaczej jest rozumiana przez prezesa firmy, który zapewnia, że jego wysiłki zmierzają do jej (firmy) utrzymania i rozwoju, a dokonywane redukcje (zwolnienia) są koniecznością, taką samą jak wypłacanie sobie wielotysięcznych premii. Zupełnie inaczej uczciwość ocenia pracownik pozbawiony premii w ramach programu oszczędności. Badania pokazują, że tylko niecałe 45% Polaków uważa, że kierownictwo ich firmy prowadzi biznes w sposób uczciwy i etyczny. Gdy umiera sumienie – kończy się aksjologia. Chciwość niszczy delikatną tkankę relacji biznesowych.

Książkę zamyka rozdział o aksjologii przywództwa. Historycznie rzecz biorąc w przywództwie jest tyle dobroci, co okrucieństwa. W starożytności przywództwo kojarzono z wielkimi, nierzadko okrutnymi wodzami m.in. Hannibalem, Aleksandrem Wielkim. Z okrucieństwem kojarzy się Dżingis Chan. W czasach nowożytnych do wybitnych postaci zalicza się strategów Napoleona, Fryderyka Wielkiego, ale także Hitlera oraz Stalina. W przeszłości przywódcy budowali lepszy świat, ale także wielu z nich go niszczyło. Poszukując wątków aksjologicznych nasze rozważania zaczynamy od prześledzenia ewolucji w myśleniu, rozumieniu
i próbach wyjaśniania fenomenu przywództwa. Autorzy, którzy zajmują się tym tematem zwracają uwagę na różne jego aspekty. Od czasu do czasu powraca pytanie czy przywódcą trzeba się urodzić, czy też można się nim stać? Liczba kursów, na których słuchaczom się wmawia, że przywództwa mogą się w kilka dni nauczyć jest zatrważająco wysoka. Każdy kryzys przywództwa wywołuje dyskusję o osobowościowych i kulturowych cechach narodów umożliwiających wyłanianie się wybitnych jednostek na wielu scenach życia społecznego i gospodarczego. Poszukiwanie przywódców w naszym kraju jest zajęciem wyjątkowo beznadziejnym.

Studia nad literaturą, w której poruszano wątki aksjologiczne, w ujęciu zarówno pozytywnym, jak i problemowym sprawiły mi wyjątkową satysfakcję. Nie należę do grupy badaczy, których zniechęca do dalszych studiów narzucająca się konwencja zdroworozsądkowych, często naiwnych z naukowego punktu widzenia rozważań, pozbawionych mocnych podstaw metodologicznych. Ze względu na studia nad funkcjami nauki i metodologią badań własnych jest mi łatwiej odróżnić wypowiedź mającą trwały walor naukowości, od wypowiedzi tego waloru pozbawionej. W obszarze aksjologii zarządzania badania są nieliczne, a wypowiedzi choć inspirujące, nie proponują programu tej subdyscypliny. Jej program badawczy wciąż czeka na opracowanie.

Chciałbym serdecznie podziękować mgr Monice Niewirowskiej, szefowej firmy wydawniczej EMENTON, za bezcenną pomoc, na każdym etapie pisania tej książki.

 

Warszawa 17.07.2015 r.                                            Bolesław Rafał Kuc

 

Napisz swoją recenzję

AKSJOLOGIA ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA. Na krawędzi kryzysu wartości.

AKSJOLOGIA ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA. Na krawędzi kryzysu wartości.

Napisz swoją recenzję