Kategorie

Blog Wydawnictwa

Newsletter

Oferujemy do pobrania poniższe artykuły naukowe napisane przez

prof. dr hab. Bolesława Rafała Kuca:

 

1. Organizacja i funkcjonowanie studiów doktoranckich

W tym: po co komu doktorat?, doktorat - wysoki status społeczny, rekrutacja i przyjęcie na studia, samorząd i organizacje studenckie, seminarium doktoranckie

  

2. Wytyczne dotyczące pisania rozprawy doktorskiej

W tym: istota rozprawy doktorskiej, problemy badawcze - metody i cel badań, budowa (struktura) pracy doktorskiej, przewód doktorski

  

3. Doktorat w świetle prawa - III stopień kształcenia

W tym: prawa i obowiązki doktoranta, stypendia i granty doktorskie, proces Boloński

  

4. Jak sformułować i rozwiązać problem badawczy?

W tym: od czego zacząć badania?, hipotezy - tezy - pewniki, dobór próby badawczej, wybór metod i technik badawczych, interpretacja wyników

  

5. Z warsztatu badawczego doktoranta

W tym: objętość prac doktorskich, motto i podziękowania w rozprawach, warsztat bibliograficzny, wzorcowa struktura rozprawy doktorskiej

  

6. O nauce, dyscyplinach naukowych i kierunkach ich rozwoju

W tym: narodziny i ewolucja nauki, współczesne rozumienie nauki, ciekawość uruchamia proces poznania, od teorii przez wiedzę do nauki, narodziny i rozwój dyscyplin naukowych, interdyscyplinarność stwarza problemy, klasyfikacja i funklcje nauk

  

7. Rozwiązywanie problemów naukowych

W tym: rozwiązywanie problemów - pasja czy udręka?, problemy badawcze i naukowe, wyniki badań nad efektywnością pracy naukowej, kiedy przychodzi olśnienie, empiryczny model rozwiązywania problemów naukowych, metody pracy ludzi nauki

  

8. Opisowa (deskryptywna) funkcja nauki

W tym: nauka zaczyna się od obserwacji, funkcje i wartość obserwacji naukowej, rodzaje i formy obserwacji, selekcja i interpretacja danych, klasyfikacja i podział logiczny, definicje terminów i zbiorów, język kształtuje wyobrażenie o rzeczywistości, spór o sensowność stwierdzeń i wyrażeń

  

9. Wyjaśniająca funkcja nauki

W tym: istota schematu wyjaśniania, typy i rodzaje wyjaśnień, struktury i systemy wyjaśniania, założenia i hipotezy, sprawdzanie (weryfikacja) hipotez, hipotezy zerowe, alternatywne i konkurencyjne

  

10. Rola modelu i modelowania w pracy naukowej

W tym: pojęcie modelu i jego zastosowanie, bogaty świat modeli, funkcje i znaczenie modeli, pojęcie i typy modelowania, w jaki sposób powstają modele, błędy w modelach (modelowaniu), teoria a modele

  

11. Badania empiryczne i ich znaczenie w pracy naukowej

W tym: istota i cel badań naukowych, rodzaje badań empirycznych, procedury procesu badawczego, metody i techniki badań empirycznych, realizacja badań i opracowanie ich wyników

  

12. Przewidywanie jako funkcja nauki

W tym: geneza zapotrzebowania na przewidywanie, badania nad przyszłością trwają, pojęcie i funkcje przewidywania, etapy prognozowania, metody i techniki prognozowania, metody heurystyczne, wyjaśnianie a przewidywanie, zastosowanie przewidywania w sensie naukowym, co i jak oceniać w nauce

  

13. Oceniająca funkcja nauki

W tym: co i jak oceniać w nauce, istota i rodzaje ocen, veritas est adequatio rei et intellectus, antyrealizm ogranicza tradycję poznawczą, formy ocen prac naukowych, jak napisać recenzję naukową

  

14. Tadeusz Kotarbiński - niedościgniony wzór uczonego

W tym: inspiracje prakseologiczne, egoizm zabija spolegliwość, fascynacja sprawnym działaniem

  

 

Wszystkie artykuły są udostępniane za darmo. Rozpowszechnianie - wskazane! :-)