Kategorie

Blog Wydawnictwa

Newsletter

Kwartalnik

KWARTALNIK
ISSN 2080-8461
REDAKTOR NACZELNY : Bolesław R. Kuc
I ZASTĘPCA REDAKTORA NACZELNEGO: Joanna Moczydłowska
SEKRETARZ REDAKCJI: Krzysztof Krauss

ZBIÓR DOTYCHCZASOWYCH KWARTALNIKÓW: 

 • PRZEDSIĘBIORSTWO PRZYSZŁOŚCI, NR 1(18)/2014

  Ściągnij e-wydanie

 1. Do Czytelników - Bolesław Rafał Kuc
 2. Teoria i praktyka rozwoju gospodarczego. MODEL PRZYWÓDZTWA ZINTEGROWANEGO - Bolesław Rafał Kuc
 3. Kształcenie i doskonalenie kadr. DYLEMATY ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO - Władysław Miś
 4. INŻYNIER GLOBALNY – Z PERSPEKTYWY PRAWA I ZARZĄDZANIA - Paweł Miodek, Łukasz Speer
 5. Przedsiębiorczość rodzinna i small business. Z POKOLENIA NA POKOLENIE - Jan Klimek
 6. Przedsiębiorczość – innowacyjność, efektywność i skuteczność. POLSKA GOSPODARKA W UJĘCIU MIĘDZYNARODOWYM - Marlena Piekut
 7. Globalizacja, współpraca międzynarodowa i handel zagraniczny. WPŁYW CZŁONKOSTWA ROSJI W ŚWIATOWEJ ORGANIZACJI HANDLU NA POLSKI EKSPORT - Marta Uzdowska-Lis
 8. Omówienia i recenzje. KAPITAŁ SPOŁECZNY W ROZWOJU REGIONU, EULALIA SKAWIŃSKA (RED.) - Karol Dworak
 9. Studenckie forum. POZAPŁACOWE FORMY MOTYWOWANIA PRACOWNIKÓW - Martyna Ostrowska
 10. Kronika wydarzeń. WKRÓTCE UCZELNIA TECHNICZNO-HANDLOWA IM. HELENY CHODKOWSKIEJ - Krzysztof Krauss
 11. POLSKO-NIEMIECKIE ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM - Robert Maciejczyk
 12. Streszczenia artykułów
 13. Summaries of Articles

 • PRZEDSIĘBIORSTWO PRZYSZŁOŚCI, NR 4(17)/2013

  Ściągnij e-wydanie

 1. Do Czytelników
 2. Teoria i praktyka rozwoju gospodarczego.O NAUCE I METODOLOGII SŁÓW KILKA - Mirosław Bojańczyk
 3. SPECYFIKA PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁDZIELCZEGO - Maria Heninborch-Buhaj
 4. Projektowanie przedsiębiorstw, przedsięwzięć i systemów zarządzania. PODEJŚCIE PROCESOWE - Grzegorz Kluj
 5. Ludzie nauki i praktyki gospodarczej. DLA SIEBIE, DLA RODZINY - Jan Klimek
 6. Metody analizy i oceny funkcjonowania przedsiębiorstwa. ZARZĄDZANIE MARKĄ WŁASNĄ - Ingeborga Buczacka
 7. Kształcenie i doskonalenie kadr. CONTEMPORARY CHALLENGES OF THE EUROPEAN TERTIARY EDUCATION SYSTEM (artykuł w języku angielskim) - Dariusz Leszczyński
 8. Globalizacja, współpraca międzynarodowa i handel zagraniczny. ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWAMI Z PERSPEKTYWY PARADYGMATU GLOBALIZACJI - Aleksandr A. Stepanov
 9. BADANIA I ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY W LATACH 2007–2013 (POLITYKA SPÓJNOŚCI UE) - Kamila Lenartowicz-Wójcicka
 10. Recenzja. WYKORZYSTANIE ANALIZY INTERESARIUSZY W ZARZĄDZANIU ORGANIZACJĄ ZDROWOTNĄ - Iwona Lubimow-Burzyńska
 11. Kronika wydarzeń. BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE USAMODZIELNIONYM WYDZIAŁEM STUDIÓW W WYŻSZEJ SZKOLE ZARZĄDZANIA I PRAWA IM. HELENY CHODKOWSKIEJ - Ryszard Grosset
 12. PROFESOR JAN KLIMEK POWOŁANY DO KRAJOWEJ RADY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - Krzysztof Krauss
 13. Streszczenia artykułów
 14. Summaries of Articles

 • PRZEDSIĘBIORSTWO PRZYSZŁOŚCI, NR 3(16)/2013

  Ściągnij e-wydanie

 1. Od redaktora
 2. Globalizacja, współpraca międzynarodowa i handel zagraniczny. CROSS-BORDER TAX FRAUD (artykuł w języku angielskim) - Iwona Przychocka
 3. TRAKTAT FISKALNY W STREFIE EURO ODPOWIEDZIĄ NA KRYZYS ZADŁUŻENIA - Piotr Ptak
 4. Projektowanie przedsiębiorstw, przedsięwzięć i systemów zarządzania. ZARZĄDZANIE JEDNOLITYM UNIJNYM RYNKIEM ENERGII - Cezary Tomasz Szyjko
 5. ZAUFANIE W TURBULENTNYM OTOCZENIU - Artur Dwojak
 6. Metody analizy i oceny funkcjonowania przedsiębiorstwa. PRZESZŁOŚĆ I TERAŹNIEJSZOŚĆ MARKI WŁASNEJ - Ingeborga Buczacka
 7. Teoria i praktyka gospodarowania. REGIONAL BRANDING FOR MARKETING COMMUNICATION: A CASE STUDY OF MUNICIPALITIES IN THE PODKARPACKIE VOIVODESHIP (artykuł w języku angielskim)- Andrzej Olak
 8. SPÓŁDZIELCZOŚĆ – ELEMENTY WSPÓLNE I ROZBIEŻNOŚCI - Maria Heninborch-Buhaj
 9. ASPEKTY PSYCHOPEDAGOGICZNE W ROZWIĄZYWANIU KONFLIKTÓW - Mateusz Warchał, Joanna Jurowicz-Parszewska
 10. Recenzja. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA W POLSCE. OSIĄGANIE PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ W WYNIKU KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII - Andrzej Wilk
 11. Opinie, polemiki, dyskusje. FIRMY SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNE - Martyna Ostrowska
 12. Kronika wydarzeń. DOKTOR SŁAWOMIR WIATR REKTOREM WYŻSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA I PRAWA IM. HELENY CHODKOWSKIEJ - Krzysztof Krauss
 13. POLSKI GRAFEN SUKCESEM ŚWIATOWYM - Cezary Tomasz Szyjko
 14. Streszczenia artykułów
 15. Summaries of Articles

 • PRZEDSIĘBIORSTWO PRZYSZŁOŚCI, NR 2(15)/2013

  Ściągnij e-wydanie

 1. Od redaktora
 2. Teoria i praktyka rozwoju gospodarowania. ODPORNI NA KRYZYS (NIEMIECKIE PRZEDSIĘBIORSTWA W WARUNKACH MIĘDZYNARODOWEGO KRYZYSU FINANSOWEGO) - Andrzej Wilk, Karol Wilk
 3. Przedsiębiorczość – innowacyjność, efektywność i skuteczność. WSPARCIE FINANSOWE DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ - Eulalia Skawińska
 4. Technologie informatyczne w procesie przetwarzania wiedzy i podejmowania decyzji. WARTOŚĆ W MODELU CLOUD COMPUTING - Katarzyna Nowicka
 5. Ekologiczne aspekty gospodarowania. BAŁTYK SZANSĄ POLSKIEJ ENERGETYKI - Cezary Tomasz Szyjko
 6. Globalizacja, współpraca międzynarodowa i handel zagraniczny. STRUCTURES OF VALUE ADDED TAX AND CROSS-BORDER TRANSACTIONS (artykuł w języku angielskim) - Iwona Przychocka
 7. Prawne narzędzia zarządzania. OCHRONA ZNAKÓW TOWAROWYCH W EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ - Marlena Piekut
 8. Etyka w biznesie i zarządzaniu. GODNA PRACA, SPRAWIEDLIWA ZAPŁATA - Jan Klimek
 9. Kształcenie i doskonalenie kadr. INTERDYSCYPLINARNA INTERPRETACJA KOMPONENTÓW INDYWIDUALNEGO KAPITAŁU LUDZKIEGO - Władysław Miś
 10. Recenzja. STARBUCKS. SZTUKA WYCIĄGANIA WNIOSKÓW Z PORAŻEK CZYLI REWOLUCYJNY PRZEPIS SCHULTZA NA WIELKI SUKCES - Przemysław Czernicki
 11. Opinie, polemiki, dyskusje. WYWIAD GOSPODARCZY I SZPIEGOSTWO GOSPODARCZE - Ryszard Głukowski
 12. Kronika wydarzeń. PRZECIWDZIAŁANIE CYBERPRZESTĘPCZOŚCI - Robert Maciejczyk
 13. „GLOBALNA FIRMA” - Cezary Tomasz Szyjko
 14. Streszczenia artykułów
 15. Summaries of Articles

 • PRZEDSIĘBIORSTWO PRZYSZŁOŚCI, NR 1(14)/2013

  Ściągnij e-wydanie

 1. Od redaktora
 2. Teoria i praktyka rozwoju gospodarczego. BUDOWNICTWO WOBEC ROSNĄCEJ GROŹBY KRYZYSU - Zofia Bolkowska
 3. Metody analizy i oceny funkcjonowania przedsiębiorstwa. ZAWIESZENI POMIĘDZY PORTEREM A KRUGMANEM - Wojciech Nasierowski
 4. Kształcenie i doskonalenie kadr. REFLEKSJE NAD ISTOTĄ I ŹRÓDŁAMI KAPITAŁU LUDZKIEGO - Władysław Miś
 5. Projektowanie przedsiębiorstw, przedsięwzięć i systemów zarządzania. STRATEGY AND INNOVATION RELATIONSHIPS (RELACJE MIĘDZY STRATEGIĄ A INNOWACYJNOŚCIĄ; artykuł w języku angielskim) - Anna Zgrzywa-Ziemak, Katarzyna Walecka-Jankowska
 6. Przedsiębiorczość – innowacyjność, efektywność i skuteczność. BANKOWE RYZYKO KREDYTOWE W WARUNKACH KRYZYSU ZADŁUŻENIA - Dariusz Prokopowicz
 7. Technologie informatyczne w procesie przetwarzania wiedzy i podejmowania decyzji. SYSTEMY ELEKTRONICZNEGO OBIEGU DOKUMENTÓW W ZARZĄDZANIU WIEDZĄ - Aleksandra Szafrańska
 8. Globalizacja, współpraca międzynarodowa i handel zagraniczny. W STRONĘ EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ - Beata Śliwińska
 9. Recenzja. GLOBALNA TRANSFORMACJA BIZNESU I SPOŁECZEŃSTWA - Irena K. Hejduk
 10. Opinie, polemiki, dyskusje. ZARZĄDZANIE DANYMI Z USTALEŃ OSOBOWYCH - Robert Maciejczyk
 11. Kronika wydarzeń. DOKTOR ANDRZEJ WILK ZASTĘPCĄ REDAKTORA NACZELNEGO - Irena K. Hejduk
 12. ZARZĄDZANIE XXI WIEKU - Krzysztof Krauss
 13. NOWY MODEL RYNKU UPRAWNIEŃ CO2 - Cezary Tomasz Szyjko
 14. Streszczenia artykułów
 15. Summaries of Articles

 • PRZEDSIĘBIORSTWO PRZYSZŁOŚCI, NR 4(13)/2012

  Ściągnij e-wydanie

 1. Od redaktora
 2. Teoria i praktyka rozwoju gospodarczego. MODELE ZARZĄDZANIA KLASTRAMI - Irena K. Hejduk, Wiesław M. Grudzewski
 3. ZAUFANIE W NIESTABILNYM ŚWIECIE - Mirosław Bojańczyk
 4. Projektowanie przedsiębiorstw, przedsięwzięć i systemów zarządzania. DŁUGOTERMINOWE PARTNERSTWO W RELACJACH Z DOSTAWCAMI - Rafał Tyszkiewicz
 5. INNOWACJE TECHNOLOGICZNE W BANKACH - Sebastian Bakalarczyk
 6. Współczesne struktury organizacyjne, produkcyjne i technologiczne. SUBURBANIZACJA NA PRZYKŁADZIE LUBELSZCZYZNY - Maciej Żelechowski
 7. Etyka w biznesie i zarządzaniu. MANAGEMENT BY HOPE - Jan Klimek
 8. Ekologiczne aspekty zarządzania. INNOWACYJNE GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - Cezary Tomasz Szyjko
 9. Globalizacja, współpraca międzynarodowa i handel zagraniczny. FENOMEN ARABSKIEJ WIOSNY - Beata Śliwińska
 10. Recenzja. ZNACZENIE WIRTUALIZACJI MARKETINGU W SIECIOWYM KREOWANIU WARTOŚCI - Irena Hejduk
 11. Kronika wydarzeń. PIĘTNAŚCIE LAT KONSTYTUCJI - Krzysztof Krauss, BEZPIECZEŃSTWO DZIECI W RUCHU DROGOWYM - Robert Maciejczyk
 12. Streszczenia artykułów
 13. Summaries of Articles

 • PRZEDSIĘBIORSTWO PRZYSZŁOŚCI, NR 3(12)/2012

  Ściągnij e-wydanie

 1. Od redaktora
 2. Teoria i praktyka rozwoju gospodarczego. Z DALA OD ŚWIATOWEGO KRYZYSU? - Zofia Bolkowska, Czesław Skowronek
 3. LECZYĆ PRZYCZYNY KRYZYSU, A NIE OBJAWY - Mirosław Bojańczyk
 4. Rozwój kapitału intelektualnego. WYKORZYSTANIE KAPITAŁU INTELEKTUALNEGO – METODA OCENY - Jolanta Jurczak
 5. Metody analizy i oceny funkcjonowania przedsiębiorstwa. WYBÓR PROJEKTÓW DO WYKONANIA - Wojciech Nasierowski
 6. Współczesne struktury organizacyjne, produkcyjne i technologiczne. OD URBANIZACJI DO SUBURBANIZACJI - Maciej Żelechowski
 7. Etyka w biznesie i zarządzaniu. CSR WEWNĄTRZ PRZEDSIĘBIORSTWA - Jan Klimek
 8. Ekologiczne aspekty zarządzania. NOWY MEGATREND - Andrzej Wilk
 9. Globalizacja, współpraca międzynarodowa i handel zagraniczny. WZROST RYZYKA KREDYTOWEGO - Dariusz Prokopowicz
 10. Prawne narzędzia zarządzania. NA „ZIEMI NICZYJEJ” - Robert Maciejczyk
 11. Recenzja. LOGISTYKA W PRZEDSIĘBIORSTWIE - Zofia Bolkowska
 12. Kronika wydarzeń. PRZYSZŁOŚCIĄ EKOINNOWACJE - Cezary Tomasz Szyjko
 13. Streszczenia artykułów
 14. Summaries of Articles

 • PRZEDSIĘBIORSTWO PRZYSZŁOŚCI, NR 2(11)/2012

  Ściągnij e-wydanie

 1. Od redaktora
 2. Globalizacja, współpraca międzynarodowa i handel zagraniczny. TWORZENIE ŚRODOWISKA INSTYTUCJONALNEGO W ENERGETYCE - Olga N. Wiszniakowa
 3. NA TLE STRUKTUR RYNKOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ - Dariusz Prokopowicz
 4. Globalizacja, współpraca międzynarodowa i handel zagraniczny. NIESTABILNOŚĆ RYNKÓW KAPITAŁOWYCH - Mirosław Bojańczyk
 5. Globalizacja, współpraca międzynarodowa i handel zagraniczny. SMART METERING, SMART GRIDS - Cezary Tomasz Szyjko
 6. Globalizacja, współpraca międzynarodowa i handel zagraniczny. KWALITOLOGIA KOMPETENCJI MENEDŻERÓW SPRZEDAŻY - Przemysław Niewiadomski
 7. OCENA EFEKTÓW SZKOLEŃ - Elżbieta Kośmicka-Ślesińska
 8. Globalizacja, współpraca międzynarodowa i handel zagraniczny. MAŁŻEŃSTWO JAKO DROGA DO LEGALIZACJI POBYTU CUDZOZIEMCÓW - Robert Maciejczyk
 9. Globalizacja, współpraca międzynarodowa i handel zagraniczny.AGRESYWNY NACJONALIZM - Andrzej Wilk
 10. Recenzja. EFFECTIVENESS OF INFORMATIZATION PROJECTS IN ORGANIZATIONAL MANAGEMENT - Cezary Tomasz Szyjko
 11. Kronika wydarzeń. ODDZIAŁYWANIE OBSZARÓW MIEJSKICH NA BUDOWNICTWO W GMINACH SĄSIADUJĄCYCH - Zofia Bolkowska
 12. Streszczenia artykułów
 13. Summaries of Articles

 • PRZEDSIĘBIORSTWO PRZYSZŁOŚCI, NR 1(10)/2012

  Ściągnij e-wydanie

 1. Od redaktora
 2. Teoria i praktyka rozwoju gospodarczego. BUDOWNICTWO LOKOMOTYWĄ GOSPODARKI - Konrad Jaskóła, Robert Kosmal
 3. Teoria i praktyka rozwoju gospodarczego. CHINY - BENEFICJENT I SIŁA MOTORYCZNA GLOBALIZACJI - Andrzej Wilk
 4. SIĘGAJĄC W PRZESZŁOŚĆ - Dariusz Prokopowicz
 5. Teoria przedsiębiorstwa. OBRONA PRZED WROGIM PRZEJĘCIEM - Andrzej Szypko
 6. Technologie informatyczne w procesie przetwarzania wiedzy i podejmowania decyzji. NOWY MODEL BIZNESOWY - CLOUD COMPUTING - Katarzyna Nowicka
 7. Kształcenie i doskonalenie kadr. DEPRECJACJA I ODTWORZENIE KAPITAŁU LUDZKIEGO - Maria Heninborch-Buhaj
 8. Etyka w biznesie i zarządzaniu. SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU - Grażyna Bartkowiak
 9. UCZCIWOŚĆ FINANSÓW - Ewa Gołębiowska
 10. Recenzja. ROLA ANALOGII W PODEJMOWANIU DECYZJI W ZARZĄDZANIU STRATEGICZNYM MAŁYMI I ŚREDNIMI PRZEDSIĘBIORSTWAMI - Beata Śliwińska
 11. Kronika wydarzeń. GOSPODARKA OPARTA NA WIEDZY - POLSKA NA TLE EUROPY - Krzysztof Krauss
 12. BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE I KLIMATYCZNE W EUROPIE - Zenon Ślusarczyk
 13. POLITYCZNY GAZ ŁUPKOWY - Cezary Tomasz Szyjko
 14. Streszczenia artykułów
 15. Summaries of Articles

 • PRZEDSIĘBIORSTWO PRZYSZŁOŚCI, NR 4(9)/2011

  Ściągnij e-wydanie

 1. Od redaktora
 2. Globalizacja, współpraca międzynarodowa i handel zagraniczny. STRATEGIA UNII EUROPEJSKIEJ "EUROPA 2020" I CHIŃSKA PIĘCIOLATKA 2011-2015 - Longin Pastusiak
 3. Przedsiębiorczość – innowacyjność, efektywność i skuteczność. AKTYWNOŚĆ INNOWACYJNA WOJEWÓDZTW W POLSCE W LATACH 2006-2008 - Romuald I. Zalewski
 4. JAKOŚĆ JAKO ELEMENT KONKURENCYJNOŚCI - Anna Ciosek, Witold M. Putkiewicz
 5. Rozwój kapitału intelektualnego. MENEDŻEROWIE I SYSTEMY CIĄGŁEGO DOSKONALENIA - Mariusz Bednarek, Wojciech Flach
 6. Rozwój kapitału intelektualnego. MODELS, TRENDS, CHALLENGES IN CONTEMPORARY HR - A CRITICAL APPROACH (MODELE, TRENDY ORAZ WYZWANIA WE WSPÓŁCZESNYM HR - PODEJŚCIE KRYTYCZNE) - Jolanta M. Szaban
 7. STUDIA PRZYPADKU A PRACA MENEDŻERA - Maria Heninborch-Buhaj
 8. Rozwój kapitału intelektualnego. STRAŻ MIEJSKA (GMINNA) - Robert Maciejczyk
 9. Recenzja. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI - KONCEPCJE, MODELE, METODY - Tomasz Telep
 10. Dokumentacja. FUNKCJONOWANIE EUROPEJSKICH ZGRUPOWAŃ INTERESÓW GOSPODARCZYCH - Cezary Tomasz Szyjko
 11. Kronika wydarzeń. SZANSĄ SUSTAINABLE ENTERPRISE - Monika Wańtuchowicz
 12. W PITTSBURGHU O KRYZYSIE EKONOMICZNYM - Krzysztof Krauss
 13. RAPORT O ZADŁUŻENIU POLAKÓW - Cezary Tomasz Szyjko
 14. Streszczenia artykułów
 15. Summaries of Articles

 • PRZEDSIĘBIORSTWO PRZYSZŁOŚCI, NR 3(8)/2011

  Ściągnij e-wydanie

 1. Od redaktora
 2. Metody analizy i oceny funkcjonowania przedsiębiorstwa. SPRAWDZANIE TEORII PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - Mariusz Bratnicki 
 3. RENTOWNOŚĆ SEKTORA PRZEDSIĘBIORSTW - Czesław Skowronek 
 4. Teoria i praktyka rozwoju gospodarczego. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ POLSKI NA TLE KRAJÓW EUROPY ŚRODKOWEJ - Eulalia Skawińska, Romuald I. Zalewski 
 5. Projektowanie przedsiębiorstw, przedsięwzięć i systemów zarządzania. KRYZYS W FIRMIE - Jan Klimek, Sabina Klimek 
 6. Postęp naukowo-techniczny w praktyce gospodarczej. ZARZĄDZANIE ZIELONYM PRZEDSIĘBIORSTWEM - Cezary Tomasz Szyjko 
 7. Rozwój kapitału intelektualnego. KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW AKADEMICKICH - Zbigniew Chyba 
 8. Ludzie nauki i praktyki gospodarczej. PRACOWNIK WIEDZY I JEGO WYDAJNOŚĆ - Danuta Rojek
 9. Recenzja. QUALITY MANAGEMENT: SELECTED ASPECTS - Monika Wańtuchowicz
 10. Kronika wydarzeń. CZYNNIKI SUKCESU KORPORACJI BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO - Krzysztof Krauss
 11. POLSKIE GMINY WOBEC WYZWAŃ ENERGETYCZNYCH - Cezary Tomasz Szyjko 
 12. Pro memoria. ZMARŁ DOC. DR JERZY SOMMER
 13. Nekrologi
 14. Streszczenia artykułów
 15. Summaries of Articles

PRZEDSIĘBIORSTWO PRZYSZŁOŚCI - NR1(6)/2011

PRZEDSIĘBIORSTWO PRZYSZŁOŚCI 1(6)/2011

  Ściągnij e-wydanie

 1. Od redaktora
 2. Globalizacja, współpraca międzynarodowa i handel zagraniczny
  UWARUNKOWANIA GLOBALNEGO KRYZYSU ZADŁUŻENIA
  PUBLICZNEGO, Elżbieta Chojna-Duch
 3. Teoria i praktyka rozwoju gospodarczego
  ZARZĄDZANIE NA KRAWĘDZI, Mirosław Bojańczyk
 4. BUDOWNICTWO I JEGO STRUKTURA, Zofia Bolkowska
 5. Rozwój kapitału intelektualnego
  KRYZYS FINANSOWY CZY KRYZYS PRZYWÓDZTWA?, Andrzej Wilk
 6. Dylematy rynku pracy
  KOBIETY W NATARCIU, Sabina Klimek
 7. Metody analizy i oceny funkcjonowania przedsiębiorstwa
  GLOBALIZACJA STEROWANIA JAKOŚCIĄ, Mariusz Bednarek, Piotr Rusek
 8. Kształcenie i polityka kadrowa
  RAFY EDUKACYJNEJ CYBERPRZESTRZENI, Irena K. Hejduk, Wiesław M. Grudzewski
 9. Opinie, polemiki, dyskusje
  KSZTAŁCENIE PRZYSZŁYCH ELIT, Cezary Rutkowski
 10. Recenzja
  PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ BEZ TAJEMNIC, Jerzy Bartnik
 11. Sprostowanie
 12. Kronika wydarzeń
  STUDIA DOKTORANCKIE – „CHODKOWSKA” PARTNEREM ORGMASZU, Krzysztof Krauss
 13. KONFERENCJA NAUKOWA „INFRASTRUKTURA BEZPIECZEŃSTWA
  PUBLICZNEGO”, Robert Maciejczyk
 14. Streszczenia artykułów
 15. Summaries of Articles

 • PRZEDSIĘBIORSTWO PRZYSZŁOŚCI, NR 4(5)/2010

PRZEDSIĘBIORSTWO PRZYSZŁOŚCI NR 4(5)/2010

  Ściągnij e-wydanie

 1. Od redaktora
 2. Globalizacja, współpraca międzynarodowa i handel zagraniczny
  PROBLEMY GOSPODARCZE W STOSUNKACH STANÓW ZJEDNOCZONYCH Z CHINAMI, Longin Pastusiak
 3. Teoria i praktyka rozwoju gospodarczego
  CENA WYSOKIEGO RYZYKA, Mirosław Bojańczyk
 4. Przedsiębiorczość – innowacyjność, efektywność i skuteczność
  ZASADY KONKURENCJI NA JEDNOLITYM RYNKU EUROPEJSKIM, Andrzej Wilk
 5. Projektowanie przedsiębiorstw, przedsięwzięć i systemów zarządzania
  DUŻE, MAŁE, ŚREDNIE I NAJMNIEJSZE, Jan Klimek
 6. Metody analizy i oceny funkcjonowania przedsiębiorstwa
  KOMU KREDYT, JAKIE ZABEZPIECZENIA, Dariusz Prokopowicz
 7. Technologie informatyczne w przetwarzaniu wiedzy i podejmowaniu decyzji
  PERSPEKTYWY ROZWOJU ZARZĄDZANIA PROCESAMI INFORMACYJNYMI, Waldemar Ziemski
 8. INTEROPERACYJNOŚĆ W POLSKIM SYSTEMIE EDUKACJI, Jan Polcyn
 9. Kształcenie i polityka kadrowa
  TRANSFER EFEKTÓW SZKOLEŃ DO PRAKTYKI, Elżbieta Kośmicka-Ślesińska
 10. Opinie, polemiki, dyskusje
  EDUKACJĘ ZMIENIAĆ WSPÓLNIE, ALE TEŻ – DLA SIEBIE I PO SWOJEMU, Cezary Rutkowski
 11. Recenzja
  ŻYCIE I PRACA WSPÓŁCZESNEGO MENEDŻERA. ASPEKTY TEORETYCZNO-EMPIRYCZNE, Irena K. Hejduk
 12. Kronika wydarzeń
  NOWE PUBLIKACJE WYDAWNICTWA WSZiP IM. HELENY CHODKOWSKIEJ, Krzysztof Krauss
 13. Streszczenia artykułów
 14. Summaries of articles

 • PRZEDSIĘBIORSTWO PRZYSZŁOŚCI, NR 3(4)/2010

 PRZEDSIĘBIORSTWO PRZYSZŁOŚCI NR 3(4)/2010

  Ściągnij e-wydanie

 1. Od redaktora
 2. Ludzie nauki i praktyki gospodarczej
  EWOLUCJA POGLĄDÓW I KONCEPCJI PETERA DRUCKERA, Andrzej Wilk
 3. Metody analizy i oceny funkcjonowania przedsiębiorstwa
  ANALOGIA W ZARZĄDZANIU STRATEGICZNYM, Jerzy Surma
 4. Projektowanie przedsiębiorstw, przedsięwzięć i systemów zarządzania
  TAK POWSTAJE FIRMA, Jan Klimek
 5. Przedsiębiorczość – innowacyjność, efektywność i skuteczność
  MODYFIKACJE PORTFELA KREDYTOWEGO, Dariusz Prokopowicz
  ROLA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH I INWESTORÓW INSTYTUCJONALNYCH, Mirosław Bojańczyk
 6. Kształcenie i polityka kadrowa
  WYCHODZENIE Z CIENIA, Wiesław M. Grudzewski, Irena K. Hejduk
  WPŁYW SZKOLEŃ NA KSZTAŁTOWANIE POTRZEBY UCZENIA SIĘ,
  Elżbieta Kośmicka-Ślesińska
 7. Technologie informatyczne w procesie przetwarzania wiedzy i podejmowania decyzji
  DATA ENVELOPMENT ANALYSIS (DEA) W SZKOLE
  PONADGIMNAZJALNEJ, Jan Polcyn
 8. Recenzja
  PRZEDSIĘBIORSTWA RODZINNE WOBEC WYZWAŃ SUKCESJI,
  Sabina Klimek
 9. Kronika wydarzeń
  NADZÓR KORPORACYJNY W WARUNKACH KRYZYSU
  GOSPODARCZEGO, Krzysztof Krauss
  WŁADZE REGIONALNE W PŁOŃSKU WSPÓŁPRACUJĄ Z WYDZIAŁEM
  ZAMIEJSCOWYM WSZiP IM. HELENY CHODKOWSKIEJ, Zbigniew Ciekanowski
 10. Streszczenia artykułów
 11. Summaries of articles

 • PRZEDSIĘBIORSTWO PRZYSZŁOŚCI, NR 2(3)/2010

Przedsiębiorstwo Przyszłości 2(3)/2010

  Ściągnij e-wydanie

 1. Od redaktora
 2. Ludzie nauki i praktyki gospodarczej
  UCIECZKA DO PRZODU, Konrad Jaskóła
 3. Metody analizy i oceny funkcjonowania przedsiębiorstwa
  CZTERY PODEJŚCIA DO RESTRUKTURYZACJI PRZEDSIĘBIORSTW, Wojciech Nasierowski
 4. Teoria przedsiębiorstwa
  MODELE ZRÓWNOWAŻONEGO BIZNESU A KONCEPCJA VBM ORAZ CSR, Adam Jabłoński
 5. Przedsiębiorczość – innowacyjność, efektywność i skuteczność
  KREATYWNOŚĆ U PODSTAW, Jan Klimek
 6. Projektowanie przedsiębiorstw, przedsięwzięć i systemów zarządzania
  ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W ORIFLAME COSMETICS AB (artykuł w języku angielskim), Danuta Dudek
 7. Rozwój kapitału intelektualnego
  OUTSOURCING I JEGO SKUTKI, Aleksandra Zaleśna
 8. Kształcenie i polityka kadrowa
  ZAGRANICZNE DOŚWIADCZENIA E-LEARNINGU, Wiesław M. Grudzewski, Irena K. Hejduk
 9. Globalizacja, współpraca międzynarodowa i handel zagraniczny
  KRAJE ARABSKIE SZANSĄ POLSKIEGO BIZNESU, Beata Śliwińska
 10. Recenzja
  METODY OSIĄGANIA ELASTYCZNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW. OD ZARZĄDZANIA ZASOBOWEGO DO PROCESOWEGO, Irena K. Hejduk
 11. Kronika wydarzeń
  DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA WYŻSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA I PRAWA IM. HELENY CHODKOWSKIEJ W WARSZAWIE, Zofia Bolkowska
  PRAWNA ZASADA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU, Krzysztof Krauss
 12. Pro memoria
  ZMARŁ PROF. JAN SZACHUŁOWICZ
 13. Streszczenia artykułów
 14. Summaries of articles

PRZEDSIĘBIORSTWO PRZYSZŁOŚCI, NR 1(2)/2010

  Ściągnij e-wydanie

 1. Teoria przedsiębiorstwa
  NOWA EKONOMIA INSTYTUCJONALNA, Stanisław Rudolf
 2. Etyka w biznesie i zarządzaniu
  KOOPETYCJA, Sylwia Sysko-Romańczuk, Agnieszka Kruszyńska
 3. Współczesne struktury organizacyjne, produkcyjne i technologiczne
  ZARZĄDZANIE PŁASKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM, Anna Barcik
 4. Metody analizy i oceny funkcjonowania przedsiębiorstwa
  SYSTEM POMIARU OSIĄGNIĘĆ, Marek Jabłoński
 5. RODZAJE KRYZYSU W FIRMIE, Jan Klimek
 6. Kształcenie i polityka kadrowa
  POTRZEBY I OCZEKIWANIA STUDENTÓW WYŻSZYCH UCZELNI EKONOMICZNYCH, Danuta Dudek
 7. Technologie informatyczne w procesie przetwarzania wiedzy i podejmowania decyzji
  WYKORZYSTANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH W SZKOLENIU PRACOWNIKÓW, Elżbieta Kośmicka-Ślesińska
 8. Projektowanie przedsiębiorstw, przedsięwzięć i systemów Zarządzania
  ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA A POLICJA, Robert Maciejczyk
 9. Recenzje
  ZARZADZANIE ZAUFANIEM PRZEDSIĘBIORSTWIE, Zbigniew Pastuszak
 10. Kronika wydarzeń
  BEZREFLSYJNOŚĆ I REFLEKSYJNOŚĆ (wykład inauguracyjny prof. Dariusza Dolińskiego w „Chodkowskiej”, Krzysztof Krauss
 11. KONFERENCJA W PITTSBURGHU, Ewa Starbała-Maksymiuk
 • PRZEDSIĘBIORSTWO PRZYSZŁOŚCI, NR 1/2009

  ściągnij e-wydanie

 1. Przedsiębiorczość – innowacyjność, efektywność i skuteczność
  NIEZBĘDNE, CHOĆ OBARCZONE DUŻYM RYZYKIEM, Wojciech Pisula
 2. Teoria przedsiębiorstwa
  TEORIA, PRAKTYKA I WYZWANIA STRATEGICZNE PRZEDSIĘBIORSTWA PRZYSZŁOŚCI, Zbigniew Pastuszak
 3. Projektowanie przedsiębiorstw, przedsięwzięć i systemów zarządzania
  CONTINUOUS IMPROVEMENT MANAGEMENT, Mariusz Bednarek
 4. Współczesne struktury organizacyjne, produkcyjne i technologiczne
  HIGH-TECH WZMACNIA POZYCJĘ PRZEDSIĘBIORSTWA, Zbigniew Chyba
 5. Metody analizy i oceny funkcjonowania przedsiębiorstwa
  KRYZYS W FIRMIE, Jan Klimek
 6. Etyka w biznesie i zarządzaniu
  DOBRO WSPÓLNE, Sylwia Sysko-Romańczuk, Agnieszka Kruszyńska
 7. Procesy globalizacji
  NOWY TRUDNY ETAP, Andrzej Wilk
 8. Rozwój kapitału intelektualnego
  NA ŚCIEŻCE DO PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ, Wiesław M. Grudzewski
 9. Kształcenie i polityka kadrowa
  W EDUKACYJNEJ CYBERPRZESTRZENI, Irena K. Hejduk
 10. Kronika wydarzeń
  PROFESOROWIE UCZELNI CHODKOWSKIEJ ORGANIZATORAMIKONFERENCJI NAUKOWEJ ORGMASZU, Krzysztof Krauss
  DEKLARACJA UCZESTNIKÓW KONFERENCJI „ROLA NAUKI I EDUKACJI W SPOŁECZEŃSTWIE WIEDZY"
  INAUGURACYJNE SPOTKANIE RADY REDAKCYJNEJ
 11. STRESZCZENIA ARTYKUŁÓW