Nowa książka – Oddziaływanie na personel służb mundurowych

Dokonujące się w Polsce w ostatnich kilkunastu latach zmiany w sektorze publicznym, wdrażają się, podobnie jak w innych krajach, poprzez dwa zazębiające się procesy: dążenie do sprawniejszego zaspokajania potrzeb zbiorowych oraz do większej demokratyzacji tego sektora. Celem naszego opracowania jest wykazanie, że ogólne zasady teorii organizacji i zarządzania mają zastosowanie w służbach mundurowych. Choć są te organizacje silnie zhierarchizowane, w zarządzaniu i dowodzeniu dominują bezokoliczniki, to w owych dziewięciu służbach są ludzie i to niezależnie, jakim mianem się ich określa. W ludziach tych drzemią pokłady aktywności, innowacyjności i kreatywności. Rzecz jednak w tym, aby dotrzeć do nich i ten „zamrożony” kapitał intelektualny uruchomić.

oddzialywanie-na-personel-sluzb-mundurowych

Książka składa się z siedmiu rozdziałów. Pierwszy autorstwa Z. Ścibiorka traktuje o uwarunkowaniach funkcjonowania organizacji zhierarchizowanych i personelu służb mundurowych. Rozdział drugi, opracowany przez B. R. Kuca, zawiera najistotniejsze kwestie dotyczące współczesnego zarządzania. Stanowi on swego rodzaju punkt odniesieniado ukazania specyfiki funkcjonowania i dowodzenia Policją polską, co uczynił A. Letkiewicz w rozdziale trzecim. Rozdział czwarty, autorstwa B. R. Kuca, dotyczy wybranych aspektów zachowań organizacyjnych z akcentem na organizacje silnie hierarchiczne i publiczne zarazem. Z. Ścibiorek kontynuuje kwestie ludzkie, przybliżając w kolejnym fragmencie książki, zagadnienia dotyczące motywowania personelu w analizowanych służbach. Sprawy dotyczące roli i znaczenia komunikacji, aurostwa J. Moczydłowskiej, stanowią treść rozdziału szóstego. Siódmy, a zarazem ostatni rozdział, jest zbiorem sugestii ukierunkowanych na eliminację pewnych mankamentów, nie tylko w odniesieniu do rodzimej Policji.